"ข้อธรรมมะ เตือนสติ"

สมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่
อนาถปิณฑิกคฤหบดี ถึงธรรมะที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจ อันหาได้ยาก (ยากจะสมหวัง) ๔ ประการ คือ
 ๑. ขอให้มีทรัพย์ 
๒. ขอให้มียศ 
๓. ขอให้อายุยืน 
๔. ขอให้ตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์. 

แล้วทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ให้สำเร็จประสงค์ ๔ ประการ คือ 
๑. ถึงพร้อมด้วยความเชื่อ 
๒. ถึงพร้อมด้วยศีล 
๓. ถึงพร้อมด้วยการบริจาค 
๔.ถึงพร้อมด้วยปัญญา 

ตรัสอธิบายว่า ได้แก่รู้เท่าทันนีวรณ์ ๕ ว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วละได้ 
ผู้ทำเช่นนั้นย่อมทำกรรมที่ควร ๔ อย่าง คือ
เมื่อได้ทรัพย์มาด้วยความเพียรอันชอบธรรมแล้ว 
๑. ย่อมทำตัวเอง, มารดา, บุตร, ภริยา, ทาส, กรรมกร, มิตรสหายให้เป็นสุข 
๒. เมื่ออันตรายเกิดขึ้น ใช้ทรัพย์นั้นป้องกัน ทำตนให้มีความสวัสดี 
๓. ทำพลี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, 
ปุพเพตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี เสียภาษีอากรแก่หลวง, 
เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา (หรือเสียสละเพื่อบูชาคุณความดีที่ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา).
 
๔.ถวายทานแด่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ.

 ถ้าทรัพย์หมดไป เพราะใช้จ่ายนอกจากกรรมอันควร ๔ อย่างนี้ 
ชื่อว่าหมดไปอย่างไม่สมควร, ต่อหมดไปตามหลักนี้ 
จึงชื่อว่าหมดไปอย่างสมควร…

และมีตอนหนึ่ง ตรัสแสดงว่า 
ในสมัยใดพระราชาไม่อยู่ในธรรม ในสมัยนั้นข้าราชการ, พราหมณ์คฤหบดี, 
ชาวนิคมชนบท ก็พลอยไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วย พระจันทร์, พระอาทิตย์, 
ดาวฤกษ์, กลางคืน กลางวัน ฤดู เป็นต้น ก็แปรปรวนได้ด้วย. 

แต่ถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ผู้อื่นก็พลอยตั้งอยู่ในธรรมด้วย 
ฤดู เดือน ปี เป็นต้น ก็ไม่ปรวนแปร แล้วตรัสสรูปในท้ายพระสูตรว่า 

ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดได้รับยกย่องว่าประเสริฐ ถ้าไม่ประพฤติธรรม 
ประชาชนก็พลอยไม่ประพฤติตามด้วย แว่นแคว้นทั้งปวง
ก็อยู่เป็นทุกข์ ถ้าตรงกันข้าม ก็อยู่เป็นสุข เปรียบเหมือนโคหัวหน้าฝูง 
เมื่อข้ามน้ำว่ายไปคดเคี้ยว โคทั้งปวงก็ว่ายน้ำคดไปตาม ถ้าไปตรง โคทั้งปวงก็ว่ายน้ำไปตรง.

คัดลอกจาก พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน หน้า 525 

จากคุณ : เอกอิสโร วรุณศรี - [16 ก.ค. 45 13:24:05 A:203.146.241.2 X:] 


ช่วยเขียนสมุดเยี่ยม บ้านนกฮูกหน่อยนะครับ
        HOME      
เราไม่อยากให้คุณเชื่อ หรือ งมงาย แต่ เรื่องต่างๆในที่นี้ มีที่มาจากหลายแหล่งข้อมูล
อาจเป็นทั้งเรื่องจริง และอาจจะแต่งขึ้นมา 
โปรดใช้ วิจารณญานของคุณเป็นเครื่องตัดสินใจในการอ่าน
"ถ้าไม่เชื่อ ก็อย่าลบลู่ แต่อย่าเชื่อ จนหลงงมงาย"
ติดต่อ WEBMASTER ได้ที่นี่

SINCE 13 August 1999
Best look 800x600 , IE V.4.0 or up , text = Medium